Condicions generals de venda

1. INFORMACIÓ GENERAL

La titularitat d’aquest lloc web, emovili.com (des d’ara, lloc web) l’ostenta: EMOVILI SPAIN, S.L. (des d’ara, EMOVILI) amb CIF B86616042, amb domicili social situat a Avenida de Valdelaparra núm. 27, Edif.I planta 3.ª D, 28108 Alcobendas, Madrid i número de Registre Industrial 203661, i les dades de contacte són:

Adreça: Avenida de Valdelaparra núm. 27, Edif.I planta 3ª D, 28108 Alcobendas

Telèfon de contacte: 900 827 421

Correu electrònic de contacte: contacto@emovili.com

Aquest document (així com qualsevol altre document que s’esmenti aquí) regula les condicions per les quals es regeix l’ús d’aquest lloc web i la compra o adquisició de productes i/o serveis (en endavant, Condicions).

A efectes d’aquestes Condicions s’entén que l’activitat que EMOVILI desenvolupa a través del lloc web comprèn:

El disseny, venda, instal·lació i posada en marxa, sota la modalitat «clau en mà», així com el manteniment d’instal·lacions domèstiques i industrials de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics i fotovoltaiques generadores d’energia elèctrica per a autoconsum.

A més de llegir aquestes condicions, abans d’accedir, navegar i/o utilitzar aquesta pàgina web, l’Usuari ha d’haver llegit l’Avís Legal i les Condicions Generals d’Ús, incloent-hi la política de galetes i la política de privacitat i de protecció de dades d’EMOVILI. En utilitzar aquest lloc web o en fer i/o sol·licitar l’adquisició d’un producte i/o serveis a través d’aquests, l’Usuari consent quedar vinculat per aquestes Condicions i per tot el que s’ha esmentat anteriorment; per la qual cosa, si no està d’acord amb tot això, no ha d’usar aquest lloc web.

Així mateix, s’informa que aquestes Condicions podrien ser modificades. L’Usuari és responsable de consultar-les cada cop que accedeixi, navegui i/o utilitzi el lloc web, ja que seran aplicables aquelles que es trobin vigents en el moment en què se sol·liciti l’adquisició de productes i/o serveis.

Per a totes les preguntes que l’Usuari pugui tenir en relació amb les Condicions, pot posar-se en contacte amb el titular fent servir les dades de contacte facilitades més amunt o, si s’escau, utilitzant el formulari de contacte.

2. L’USUARI

L’accés, la navegació i ús del lloc web confereix la condició d’usuari (en endavant, indistintament, individualment com Usuari o conjuntament com a Usuaris), per la qual cosa s’accepten, des que s’inicia la navegació pel lloc web, totes les condicions establertes aquí, així com les seves modificacions ulteriors, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal de compliment obligat segons el cas.

L’Usuari assumeix la seva responsabilitat de fer un ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

 • Fer ús d’aquest lloc web únicament per fer consultes i compres o adquisicions legalment vàlides.
 • No realitzar cap compra falsa o fraudulenta. Si es pogués considerar raonablement que s’ha fet una compra d’aquesta índole, podria ser anul·lada i s’informaria a les autoritats pertinents.
 • Facilitar dades de contacte veraces i lícits, per exemple, adreça de correu electrònic, adreça postal i/o altres dades.
  L’usuari declara ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per a celebrar contractes a través d’aquest lloc web.

El lloc web està dirigit principalment a Usuaris residents a Espanya. EMOVILI no assegura que el lloc web compleixi amb les legislacions d’altres països, ja sigui totalment o parcialment. EMOVILI declina tota responsabilitat que es pugui derivar d’aquest accés, així com tampoc assegura enviaments o prestació de serveis fora d’Espanya.

3. PROCÉS DE COMPRA O ADQUISICIÓ

Els Usuaris poden comprar al lloc web pels mitjans i formes establertes. Hauran de seguir el procediment de compra i/o adquisició en línia d’EMOVILI.

Així mateix, l’Usuari haurà d’omplir i/o comprovar la informació que se li demana en cada pas, però durant el procés de compra, abans de fer el pagament, es poden modificar les dades de la compra.

Seguidament, l’Usuari rebrà un correu electrònic confirmant que EMOVILI ha rebut la seva comanda o sol·licitud de compra i/o prestació de servei, és a dir, la confirmació de la comanda. I, si és el cas, se l’informarà, igualment, mitjançant correu electrònic quan la seva compra estigui sent enviada.

Un cop el procediment de compra ha conclòs, l’Usuari consent que el lloc web generi una factura electrònica que es farà arribar a l’Usuari a través del correu electrònic. Així mateix, l’Usuari pot, si així ho desitja, obtenir una còpia de la seva factura en paper, sol·licitant-ho a EMOVILI utilitzant els espais de contacte del lloc web o mitjançant les dades de contacte facilitades més amunt.

L’Usuari reconeix estar al corrent, en el moment de la compra, de certes condicions particulars de venda que concerneixen al producte i/o servei en qüestió i que es mostren al costat de la presentació, o, si s’escau, imatge d’aquest en la pàgina del lloc web, i reconeix que la realització de la comanda de compra o adquisició materialitza l’acceptació plena i completa de les condicions particulars de venda aplicables a cada cas.

A més, l’Usuari pot consultar de forma exhaustiva les condicions particulars de venda que regeixen aquest lloc web en l’enllaç següent: https://www.emovili.com/politica-de-privacidad/

Les comunicacions, ordres de compra i pagaments que intervinguin durant les transaccions efectuades al lloc web podrien ser arxivades i conservades en els registres informatitzats d’EMOVILI amb la finalitat de constituir un mitjà de prova de les transaccions, en tot cas, respectant les condicions raonables de seguretat i les lleis normatives vigents que siguin d’aplicació a aquest efecte, i particularment segons el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i als drets que assisteixen als Usuaris segons la política de privacitat d’aquest lloc web.

4. DISPONIBILITAT

Totes les comandes de compra rebudes per EMOVILI a través del lloc web estan subjectes a la disponibilitat dels productes i/o al fet que cap circumstància o causa de força major (clàusula 9 d’aquestes Condicions) afecti el subministrament i/o a la prestació dels serveis. Si es produïssin dificultats pel que fa al subministrament del producte o no quedessin productes en estoc, EMOVILI es compromet a contactar a l’Usuari i reemborsar qualsevol quantitat que pogués haver estat abonada en concepte d’import.

5. PREUS I PAGAMENT

Els preus exhibits al lloc web són els finals, en euros (€) i inclouen els impostos, llevat que per exigència legal, especialment en els relatius a l’IVA, s’assenyali i s’apliqui una qüestió diferent.

Les despeses d’enviament estan incloses en els preus finals dels productes tal com es mostren al lloc web. Així, EMOVILI du a terme els serveis de lliurament i/o enviament a través de: www.emovili.com

En cap cas el lloc web afegirà costos addicions al preu d’un producte o d’un servei de forma automàtica, sinó només aquells que l’Usuari hagi seleccionat i triat voluntàriament i lliurement.

Els preus poden canviar en qualsevol moment, però els possibles canvis no afectaran les comandes o compres si l’Usuari ja ha rebut la confirmació de comanda.

Els mitjans de pagament acceptats seran: Targeta de crèdit o dèbit, PayPal o transferència bancària.

EMOVILI utilitza tots els mitjans per garantir la confidencialitat i la seguretat de les dades de pagament transmesos per l’Usuari durant les transaccions a través del lloc web. Com a tal, el lloc web utilitza un sistema de pagament segur SSL (Secure Socket Layer).

Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l’entitat bancària emissora, si l’entitat no autoritzés el pagament, EMOVILI no serà responsable per cap retard o falta de lliurament i no podrà formalitzar cap contracte amb l’Usuari.

Quan EMOVILI rebi l’ordre de compra per part de l’Usuari a través del lloc web, es farà una preautorització a la targeta que correspongui per assegurar que hi ha fons suficients per completar la transacció. El càrrec a la targeta es farà en el moment en què s’enviï a l’Usuari la confirmació d’enviament i/o confirmació del servei que es presta en forma i, si s’escau, lloc establerts.

En tot cas, en fer clic a “Accepto les condicions de compra” l’Usuari confirma que el mètode de pagament utilitzat és seu.

6. LLIURAMENT

En els casos en què sigui procedent realitzar el lliurament físic del bé contractat, els lliuraments s’efectuaran en l’àmbit del territori següent: Espanya (Península i Balears).

Llevat d’aquells casos en què hi hagi circumstàncies imprevistes o extraordinàries, o, si s’escau, derivades de la personalització dels productes, la comanda de compra consistent en els productes relacionats en cada confirmació de compra serà lliurat en el termini assenyalat en el lloc web segons el mètode d’enviament seleccionat per l’Usuari i, en tot cas, en el termini màxim de 8 dies naturals a comptar de la data de la confirmació de la comanda.

Si per algun motiu que li fos imputable, EMOVILI no pogués complir amb la data de lliurament, contactarà a l’Usuari per informar d’aquesta circumstància i aquest podrà triar seguir endavant amb la compra establint una nova data de lliurament o bé anul·lar la comanda amb el reemborsament total del preu pagat. En qualsevol cas, els lliuraments a domicili es fan en dies laborables.

Si fos impossible efectuar el lliurament de la comanda per absència de l’Usuari, la comanda podria ser retornada al magatzem. No obstant això, el transportista deixaria un avís explicant on es troba la comanda i com fer-ho perquè sigui lliurada de nou.

Si l’Usuari no serà al lloc de lliurament a la franja horària convinguda, s’ha de posar en contacte amb EMOVILI per convenir el lliurament altre dia.

En cas que transcorrin 30 dies des que la seva comanda estigui disponible per al lliurament i no hagi estat lliurat per causa no imputable a EMOVILI, EMOVILI entendrà que l’Usuari desitja desistir del contracte i aquest es considerarà resolt. Com a conseqüència de la resolució del contracte, tots els pagaments rebuts de l’Usuari li seran retornats, llevat de les despeses addicionals resultants de l’elecció pròpia de l’Usuari d’una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinària que ofereix el lloc web, sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, en el termini màxim de 14 dies naturals des de la data en què es considera resolt el contracte.

No obstant això, l’Usuari ha de tenir present que el transport derivat de la resolució pot tenir un cost addicional que li podrà ser repercutit.

Als efectes d’aquestes Condicions, s’entendrà que s’ha produït el lliurament o que la comanda ha estat lliurada en el moment en què l’Usuari o un tercer indicat per l’Usuari adquireixi la possessió material dels productes, la qual cosa s’acreditarà mitjançant la signatura de la recepció de la comanda a l’adreça de lliurament convinguda.

Els riscos que dels productes es puguin derivar seran a càrrec de l’Usuari a partir del moment del lliurament. L’Usuari adquireix la propietat dels productes quan EMOVILI rep el pagament complet de totes les quantitats degudes en relació amb la compra o adquisició efectuada, incloent-hi les despeses d’enviament, o bé en el moment del lliurament, si aquesta té lloc en un moment posterior a la recepció completa de l’import objecte de pagament per EMOVILI.

De conformitat amb el que disposa la Llei 37/1992, del 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), les comandes de compra per al seu lliurament i/o prestació s’entendran localitzades en el territori d’aplicació de l’IVA espanyol si l’adreça de lliurament està en el territori espanyol, llevat de Canàries, Ceuta i Melilla. El tipus d’IVA aplicable serà legalment vigent en cada moment en funció de l’article concret de què es tracti.

7. MITJANS TÈCNICS PER CORREGIR ERRORS

Es posa en coneixement de l’Usuari que en cas que detecti que s’ha produït un error en introduir dades necessàries per procedir la sol·licitud de compra al lloc web, pot modificar-les posant-se en contacte amb EMOVILI a través dels espais de contacte habilitats al lloc web i, si s’escau, a través dels habilitats per contactar amb el servei d’atenció a client, i/o utilitzant les dades de contacte facilitades en la primera clàusula (Informació general).

En qualsevol cas, l’Usuari, abans de fer clic a “Accepto les condicions”, té accés a l’espai on es van anotant les seves sol·licituds de compra i pot fer-ne modificacions.

De la mateixa manera, es remet a l’Usuari per exercir el dret de rectificació al que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

8. DEVOLUCIONS

En els casos en què l’Usuari adquireixi productes en o través del lloc web del titular, l’assisteixen una sèrie de drets, tal com s’enumeren i descriuen a continuació:

Dret de desistiment

L’Usuari, com a consumidor i usuari, fa una compra al lloc web, i per tant té dret a desistir d’aquesta compra en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.

Aquest termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que l’Usuari o un tercer autoritzat per aquest, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns adquirits al lloc web d’EMOVILI o en cas que els béns que componen la comanda es lliurin per separat, als 14 dies naturals del dia que l’Usuari o un tercer autoritzat per aquest, diferent del transportista, va adquirir la possessió material de l’últim d’aquests béns que componien una mateixa comanda de compra, o en el cas de tractar-se d’un contracte de serveis, als 14 dies naturals des del dia de la celebració del contracte.

Per exercir aquest dret de desistiment, l’Usuari ha de notificar la seva decisió a EMOVILI. Podrà fer-ho, si és el cas, a través dels espais de contacte habilitats al lloc web.

L’Usuari ha d’expressar de manera clara i inequívoca que és la seva intenció desistir del contracte de compra.

Per complir amb el termini de desistiment, només cal que la comunicació que expressa inequívocament la decisió de desistir sigui tramesa abans que venci el termini corresponent.

En cas de desistiment, EMOVILI reemborsarà a l’Usuari tots els pagaments rebuts, incloent-hi les despeses d’enviament (llevat de les despeses addicionals elegides per l’Usuari per a una modalitat d’enviament diferent a la modalitat menys costosa oferida al lloc web) sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard en 14 dies naturals a partir de la data en què EMOVILI és informat de la decisió de desistir per l’Usuari.

EMOVILI reemborsarà l’Usuari amb el mateix mètode de pagament que va emprar per fer la transacció inicial de compra. Aquest reemborsament no generarà cap cost addicional a l’Usuari. No obstant això, EMOVILI podria retenir el reemborsament fins haver rebut els productes o articles de la compra, o fins que l’Usuari en presenti una prova de la devolució, segons la condició que es compleixi primer.

L’Usuari pot retornar o enviar els productes a EMOVILI a: www.emovili.com

I ho haurà de fer sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què EMOVILI va ser informat de la decisió de desistiment.

L’Usuari reconeix conèixer que haurà d’assumir el cost directe de la devolució (transport, lliurament) dels béns, si incorregués en algun. A més, serà responsable de la disminució de valor dels productes resultant d’una manipulació diferent de la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

L’Usuari reconeix saber que hi ha excepcions al dret de desistiment, tal com es recull en l’article 103 de Reial Decret Legislatiu 1/2007, del 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

En aquest mateix sentit es regeix la prestació d’un servei que l’usuari pogués contractar en aquest lloc web, ja que aquesta mateixa Llei estableix que no assistirà el Dret de desistiment als Usuaris quan la prestació del servei hagi estat completament executada, o quan hagi començat, amb el consentiment exprés del consumidor i usuari i amb el reconeixement per la seva part que és conscient que, una vegada que el contracte hagi estat executat completament per EMOVILI, haurà perdut el seu dret de desistiment.

En tot cas, no es farà cap reemborsament si el producte ha estat usat, de productes que no estiguin en les mateixes condicions en què es van lliurar o que hagin patit algun dany després del lliurament.

Així mateix, s’han de retornar els productes fent servir o incloent-hi tots els embolcalls originals, les instruccions i altres documents que, si s’escau, els acompanyi,, a més d’una còpia de la factura de compra.

Devolució de productes defectuosos o error en l’enviament

Es tracta de tots aquells casos en què l’Usuari considera que, en el moment del lliurament, el producte no s’ajusta al que estipula el contracte o comanda de compra, i que per tant s’haurà de posar en contacte amb EMOVILI immediatament i fer-li saber la disconformitat existent (defecte/error) pels mateixos mitjans o utilitzant les dades de contacte que es faciliten a l’apartat anterior (Dret de Desistiment).

L’Usuari serà llavors informat sobre com procedir a la devolució dels productes, i aquests, un cop retornats, han de ser examinats i s’informarà a l’Usuari, dins d’un termini raonable, si escau el reemborsament o la substitució.

L’import abonat per aquells productes que siguin retornats a causa d’algun defecte, quan realment n’hi hagi algun, serà reemborsat íntegrament, incloent-hi les despeses de lliurament i els costos en què hagi pogut incórrer l’Usuari per fer la devolució. El reemborsament s’efectuarà pel mateix mitjà de pagament que l’Usuari va utilitzar per pagar la compra.

En tot cas, s’acollirà sempre als drets reconeguts en la legislació vigent en cada moment per a l’Usuari, com a consumidor i usuari.

Garanties

L’Usuari, com a consumidor i usuari, gaudeix de garanties sobre els productes que pugui adquirir a través d’aquest lloc web, en els termes legalment establerts per a cada tipus de producte, i EMOVILI respondrà, per tant, per la falta de conformitat d’aquests que es manifestin en un termini de 2 anys des del lliurament del producte.

En aquest sentit, s’entén que els productes són conformes amb el contracte sempre que: s’ajustin a la descripció que en fa EMOVILI i tinguin les qualitats presentades en la mateixa; siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinen els productes del mateix tipus; i presenten la qualitat i prestacions habituals d’un producte del mateix tipus i que siguin fonamentalment esperables. Quan això no sigui així respecte dels productes lliurats a l’Usuari, aquest haurà de procedir tal com s’indica a l’apartat Devolució de productes defectuosos o error en l’enviament. No obstant això, alguns dels productes que es comercialitzen al lloc web podrien presentar característiques no homogènies sempre que aquestes derivin del tipus material amb què s’han fabricat, i que per tant formaran part de l’aparença individual del producte i no seran un defecte.

9. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

Excepte disposició legal en sentit contrari, EMOVILI no acceptarà cap responsabilitat per les pèrdues següents, amb independència del seu origen:

 • Qualssevol pèrdues que no fossin atribuïbles a incompliment per part seva;
 • Pèrdues empresarials (incloent-hi lucre cessant, d’ingressos, de contractes, d’estalvis previstos, de dades pèrdua del fons de comerç o despeses innecessàries incorregudes); o de
 • Qualsevol altra pèrdua indirecta que no fos raonablement previsible per ambdues parts en el moment en què es va formalitzar el contracte de compravenda dels productes entre les dues parts.

Igualment, EMOVILI també limita la seva responsabilitat pel que fa als següents casos:

 • EMOVILI aplica totes les mesures quant a proporcionar una visualització fidel del producte al lloc web, però no es responsabilitza de les mínimes diferències o inexactituds que puguin haver-hi a causa de la falta de resolució de la pantalla o problemes del navegador que s’empri o qualsevol altre motiu d’aquesta índole.
 • EMOVILI actuarà amb la màxima diligència a l’efecte de posar a disposició de l’empresa encarregada del transport del producte objecte de la comanda de compra. No obstant això, no es responsabilitzarà per perjudicis provinents d’un mal funcionament del transport, especialment per fets com ara vagues, retencions a les carreteres i, en general, qualsevol altre motiu propi del sector, que derivin en retards, pèrdues o furts del producte.
 • Errors tècnics que per causes fortuïtes o d’una altra índole, impedeixin un funcionament normal del servei a través d’internet. Manca de disponibilitat del lloc web per raons de manteniment o altres, que impedeixi disposar del servei. EMOVILI posa tots els mitjans al seu abast a l’efecte de dur a terme el procés de compra, pagament i enviament/lliurament dels productes, no obstant això s’eximeix de responsabilitat per causes que no li siguin imputables, cas fortuït o força major.
 • EMOVILI no es farà responsable del mal ús i/o desgast dels productes que hagin estat utilitzats per l’Usuari. Al mateix temps, EMOVILI tampoc es farà responsable d’una devolució errònia realitzada per l’Usuari. És responsabilitat de l’Usuari retornar el producte correcte.

En general, EMOVILI no es responsabilitzarà per cap incompliment o retard en el compliment d’alguna de les obligacions assumides, quan aquest es degui a algun fet que estigui fora del seu control raonable, és a dir, que es degui a causa de força major, que podrà incloure, de manera enunciativa però no exhaustiva:

 • Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives
 • Commoció civil, revolta, invasió, amenaça o atac terrorista, guerra (declarada o no) o amenaça o preparatius de guerra.
 • Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o qualsevol altre desastre natural.
 • Impossibilitat d’ús de trens, vaixells, avions, transports de motor o altres mitjans de transport públics o privats.
 • Impossibilitat d’utilitzar sistemes públics o privats de telecomunicacions.
 • Actes, decrets, legislació, normativa o restriccions de qualsevol govern o autoritat pública.

D’aquesta manera, les obligacions quedaran suspeses durant el període en què la causa de força major continuï, i EMOVILI disposarà d’una ampliació en el termini per complir-les per un període de temps igual al que duri la causa de força major. EMOVILI posarà tots els mitjans raonables per trobar una solució que li permeti complir les obligacions tot i la causa de força major.

10. COMUNICACIONS PER ESCRIT I NOTIFICACIONS

Mitjançant l’ús d’aquest lloc web, l’Usuari accepta que la major part de les comunicacions amb EMOVILI siguin electròniques (correu electrònic o avisos publicats al lloc web).

A efectes contractuals, l’Usuari accedeix a emprar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que qualsevol contracte, notificació, informació i altres comunicacions que EMOVILI enviï de forma electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afectarà els drets reconeguts per la llei a l’Usuari.

L’Usuari pot enviar notificacions i/o comunicar-se amb EMOVILI a través de les dades de contacte que es faciliten en aquestes Condicions i, si s’escau, a través dels espais de contacte del lloc web.

Igualment, llevat que s’estipuli el contrari, EMOVILI pot contactar i/o notificar a l’Usuari al correu electrònic o a l’adreça postal facilitada.

11. RENÚNCIA

Cap renúncia d’EMOVILI a un dret o acció legal concreta o la manca de requeriment per EMOVILI de compliment estricte per l’Usuari d’alguna de les obligacions suposarà ni una renúncia a altres drets o accions derivats d’un contracte o de les Condicions, ni exonera l’Usuari de l’acompliment de les seves obligacions.

Cap renúncia d’EMOVILI a alguna d’aquestes Condicions o als drets o accions derivats d’un contracte té efecte, llevat que s’estableixi expressament que és una renúncia i es formalitzi i se li comuniqui a l’Usuari per escrit.

12. ACORD COMPLET

Aquestes Condicions i qualsevol document a què es faci referència expressa en aquestes constitueixen l’acord íntegre existent entre l’Usuari i EMOVILI en relació amb l’objecte de compravenda i substitueixen qualsevol altre pacte, acord o promesa anterior convinguda verbalment o per escrit per les mateixes parts.

L’Usuari i EMOVILI reconeixen haver consentit la celebració d’un contracte sense haver confiat en cap declaració o promesa feta per l’altra part, llevat allò que figura expressament esmentat en aquestes Condicions.

13. PROTECCIÓ DE DADES

La informació o dades de caràcter personal que l’Usuari faciliti a EMOVILI en el curs d’una transacció al lloc web, es tractaran segons el que estableix la Política de privacitat o de protecció de dades (continguda, si s’escau, a l’avís legal i condicions generals d’ús). En accedir, navegar i/o utilitzar el lloc web, l’Usuari dona el consentiment al tractament d’aquesta informació i dades i declara que tota la informació i dades que facilita són veraces.

14. QUEIXES I RECLAMACIONS

L’Usuari pot fer arribar a EMOVILI les queixes, reclamacions o qualsevol comentari que vulgui fer a través de les dades de contacte que es faciliten al principi d’aquestes Condicions (Informació general).

A més, EMOVILI disposa de fulls oficials de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris, i que es poden sol·licitar a contacto@emovili.com en qualsevol moment, utilitzant les dades de contacte que es faciliten al principi d’aquestes Condicions (Informació general).

Així mateix, si de la celebració d’aquest contracte de compra entre EMOVILI i l’Usuari sorgís alguna controvèrsia, l’Usuari com a consumidor pot demanar una resolució extrajudicial de controvèrsies, d’acord amb el Reglament (UE) 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, del 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum i pel qual es modifica el Reglament (CE) 2006/2004 i la Directiva 2009/22/CE. Pots accedir a aquest mètode a través del lloc web següent: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.